ข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชน
ระบบแผนที่ภูมิศาสตร์สารสนเทศ
บริการข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อผ่านแผนที่ GIS
โดยนำเทคโนโลยีแผนที่จาก Google Map

สามารถดาว์นโหลดข้อมูลแบบฟอร์มการแจ้งเบาะแสได้
คลิกเพื่อเลือก Download
Copyright 2007 กระทรวงสาธารณสุข